» Erthyglau » Tatŵs bach i ferched

Tatŵs bach i ferched

Cynnwys:

Nid yw poblogrwydd tatŵs bach ymhlith menywod wedi ymsuddo ers i'r tatŵs cyntaf ymddangos. Gyda datblygiad paentio, mae'r gofynion ar gyfer delweddau o'r fath yn cynyddu yn unig.

Mae miniatur yn ffordd o fynegi'ch hun; mae'n beth bach braf a fydd yn addurno unrhyw arddwrn neu wddf. Mae tatŵs bach wedi cael eu nodi mewn categori ar wahân ers amser maith.

Mae cymhlethdod lluniadu delwedd o'r fath yn gysylltiedig â digonedd y manylion lleiaf a all ddrifftio dros amser. Dylai'r artist sy'n delio â thatŵs bach gael ei ddewis yn ofalus iawn. Rhaid llunio'r gyfuchlin yn ofalus. Mae'n anodd cywiro llinellau crwm a bydd y cysyniad cyffredinol yn ddiffygiol yn anobeithiol.

Arddulliau tatŵs bach

Mae yna sawl arddull ar gyfer tatŵs bach:

  • Arddull ethnig. Fe'i nodweddir gan symlrwydd lluniadu a symbolaeth. Gall y rhain fod yn addurniadau amrywiol neu'n arwyddion symbolaidd hynafol. Mae llawer yn credu bod arwydd hud a ddewiswyd yn anghywir yn gallu sylfaenol newid tynged person, gan wneud ei fywyd yn brawf parhaus. Felly, dylid trin tatŵs o'r fath yn ofalus.
  • Arddull hen ysgol. Wedi'i nodweddu gan gyfuchliniau clir a llenwi'r gofod mewnol gyda lliwiau llachar. Y thema forol sydd amlycaf, gan mai morwyr a ddyfeisiodd tatŵs o'r fath. Mae'n fath o amulets... Daeth angori, gwenoliaid, rhubanau ag arysgrifau, penglogau a rhai ffigurau eraill yn eang.
  • Arddull ysgol newydd. Mae eglurder y llinellau a'r lliwiau llachar yn cael eu cadw, ond amrywiaeth o gymeriadau cartŵn, cymeriadau gemau cyfrifiadurol, lluniadau swrrealaidd... Defnyddir cerrig beddi yn aml er mwyn cyfleu ystyr y llun yn fwy cywir. Mae Halftone yn rhoi dimensiwn penodol i'r ddelwedd. Dim ond meistri ar eu crefft sy'n gallu cyfleu dyfnder tatŵ o'r fath.
  • Symbolau ac arysgrifau. Mae llawer o ferched yn dewis Cymeriadau Tsieineaidd neu Siapaneaidd neu arysgrifau syml mewn Arabeg... Mae gan tatŵ symbolaeth ddwfn ac maent yn adlewyrchu safle a gwerthoedd y ferch. Mae'r tatŵs hyn yn denu llawer o sylw. Yn ogystal â chynnwys dwfn, maent hefyd yn wahanol o ran ymddangosiad esthetig.
  • Arddull realaeth. Mae'n anodd manylu ar elfennau delwedd. Digon anodd i'w gyflawni mewn meintiau bach. Mae'n eithaf anodd cyfleu dyfnder gweadau a difrifoldeb llinellau. Anaml y cânt eu defnyddio ar gyfer miniatures, er bod llawer yn dibynnu ar sgil y gweithiwr proffesiynol ac ar y ddelwedd ei hun.

Tatŵs bach ar y fraich

Mantais tatŵ bach ar y fraich, fel ar yr arddwrn, yw y gellir ei guddio yn hawdd o dan ddillad. Gyda thatŵ, gallwch guddio nodau geni neu hen greithiau. Bydd lluniad syml yn addurno llaw unrhyw ferch, yn ychwanegu benyweidd-dra a rhywioldeb ati. Mae nifer enfawr o frasluniau yn caniatáu ichi ddewis yn union beth fydd yn nodweddu merch benodol, ac nid dod yn deyrnged i ffasiwn yn unig.

Mae poblogrwydd tatŵs braich bach yn ganlyniad i'r ffaith nad oes angen llawer o waith cynnal a chadw arnynt ar ôl eu rhoi. Gyda chymorth tatŵ, gallwch fynegi eich teimladau, eich agwedd tuag at berson, safle eich bywyd eich hun gyda'i werthoedd. Yn aml iawn nid ydyn nhw'n amddifad o gynnwys hudol. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer hieroglyffau a rhediadau celtaidd hynafol... Bydd tatŵs o'r fath yn dod yn amulet merch. Credir y bydd tatŵ a ddewiswyd yn iawn yn amddiffyn y ferch ar lwybr ei bywyd.

Mae digonedd o luniau o datŵs bach i ferched yn dynodi presenoldeb nifer enfawr o opsiynau ar gyfer addurno'ch corff eich hun. Mae'r dewis o lun penodol yn dibynnu, yn gyffredinol, ar ddewisiadau personol yn unig. Gall perfformiad lliw fod yn wahanol iawn - o ddu a brown i gyfoethog a llachar. Mae defnyddio hanner cerrig yn caniatáu ichi wneud y llun yn dri dimensiwn.

Daw gemwaith o'r fath ar y croen yn uchafbwynt y ferch, gan ddangos ei dirgelwch a'i gwahaniaeth o'r gweddill.

Y tatŵs arddwrn bach mwyaf poblogaidd i ferched

Mae'r delweddau canlynol yn gyffredin iawn:

  • Angor - yn symbol o ddibynadwyedd, dygnwch. Mae'n symbol o lwc dda. Mae llawer yn cysylltu'r angor â'r groes, sy'n rhoi crefydd benodol i'r tatŵ. Yn aml mae'r angor yn cael ei "atal" ar gadwyn.
  • Adar - symboleiddio rhyddid ac ysbrydoliaeth. Mae ganddyn nhw egni positif, ac eithrio Oron. Y peth gorau yw darlunio aderyn wrth hedfan. Gallwch ddefnyddio sawl un mewn un llun.
  • Bow - yn rhoi benyweidd-dra a soffistigedigrwydd, ond nid oes ganddo lwyth semantig arbennig.
  • Gloÿnnod byw - mewn sawl gwlad - symbol o drawsnewid, aileni, cyfoeth.
  • Cat - yn symbol o ddeallusrwydd, dirgelwch, ymateb cyflym. Mae cathod yn aml yn gysylltiedig â chyfriniaeth. Mae hyn yn arwydd o natur rydd a dirgel.

Mae'r dewis o datŵs yn fater cwbl bersonol. Cyn dewis llun i chi'ch hun, dylech benderfynu ar eich dewisiadau a'ch hynodion natur.

Llun o datŵs bach ar ben merch

Llun o datŵs bach ar law'r ferch

Lluniau o datŵs bach ar gorff merch

Llun o datŵs bach ar goes y ferch