» Hud a Seryddiaeth » Symbolaeth ac ystyr y rhifau 144 a 1444 - neges dyfodiad y Ddaear Newydd

Symbolaeth ac ystyr y rhifau 144 a 1444 - neges dyfodiad y Ddaear Newydd

Mae angylion ar gael i unrhyw un sy'n ceisio eu cymorth. Maent yn cyfathrebu â ni trwy freuddwydion, meddyliau, delweddau a phobl eraill. Mae'r niferoedd sy'n ymddangos yn aml o'n blaenau hefyd o bwys mawr wrth gyfathrebu â nhw. Edrychwn ar symbolaeth ac ystyr y rhifau 144 a 1444, sy'n rhagfynegi dyfodiad y Ddaear Newydd.

Pam mae angylion yn cyfathrebu â ni trwy rifau? Maent yn fodau dirgrynol uchel na allant ond cyfathrebu â ni trwy'r meddwl. Y niferoedd sydd â natur ddirgrynol debyg i amlder yr Angylion. Mae ystyron sylfaenol rhifau unigol eisoes ar gael yn gyhoeddus. Edrychwch ar yr erthygl:

Gwybod bod yr Angylion yn dymuno'r daioni uchaf i chi, maen nhw'n cyfathrebu yn egni cariad ac mae eu offrymau yn sicr o wella'ch bywyd. Gallwch hefyd ofyn am help eich hun, gofyn cwestiynau iddynt ac aros yn amyneddgar am atebion. Yn yr erthygl hon, byddaf yn canolbwyntio ar y niferoedd hynod arwyddocaol 144 a 1444, yn hir ac mewn amrywiol ffynonellau, yn ymwneud â phroffwydoliaethau rhyfeddol.

Symbolaeth ac ystyr y rhifau 144 a 1444 - neges dyfodiad y Ddaear Newydd

Ffynhonnell: pixabay.com

Symbolaeth y rhifau 144 a 1444.

A ydych chi'n un o bobl y Goleuni y datgelir eu tynged yn symbolau ailadroddus y rhifau 144 a 1444? Os ydych, darganfyddwch beth yw eich cenhadaeth.

Mae'r rhifau hyn yn cuddio pŵer y rhifau 1 a 4.

Mae'r Un yn cario dirgryniad dechrau newydd, creadigaeth a chymhelliant i weithredu. Gall ei ymddangosiad ddangos newidiadau er gwell, mai'r amser i weithredu yw ar hyn o bryd, oherwydd ar hyn o bryd mae gennych y cryfder, y greddf, y dygnwch a'r cryfder mwyaf i oresgyn yr holl rwystrau a chyflawni'ch nod arfaethedig. Mae hefyd yn ein hatgoffa o bŵer ein meddyliau a'u cysylltiad â chreu realiti. Mae'n annog meddwl cadarnhaol, rhoi'r gorau i ofnau ac ofnau, edrych i mewn i ddymuniadau mwyaf mewnol y galon, oherwydd gallant amlygu eu hunain yn ein bywydau. Mae angel rhif un yn eich atgoffa i ymddiried yn eich hun a grymoedd cosmig y bydysawd heb oedi.

Mae dirgryniad 4, ar y llaw arall, yn cario egni diogelwch a chymhelliant arall i weithredu, oherwydd mae'r Angel yn gwybod bod gennych chi eisoes bopeth sydd ei angen arnoch i weithredu hyd yn oed y prosiect mwyaf beiddgar. Mae'r rhif pedwar hefyd yn symbol o bŵer y pedair elfen: tân, dŵr, aer a daear. Mae hyn yn eich atgoffa bod yr Angylion ar gael ichi, yn barod i helpu, does ond angen ichi ofyn iddynt am awgrym neu ofyn am ryw fath arall o help.

Yn ei dro, mae'r rhif 44 yn symbol o gefnogaeth a chariad mawr gan ein ffrindiau angylaidd. Mae ei ymddangosiad yn eich gofod yn arwydd y bydd eich pob cais am help yn awr yn cael ei gyflawni mewn dim o amser. Bydd lluoedd angylion yn eich helpu i gael gwared ar yr holl rwystrau ar y ffordd i'ch cenhadaeth.

Gyda'r rhif 444 yn ailadrodd, gallwch fod yn sicr eich bod ar y llwybr cywir ac yn gweithredu yn unol â chynllun uwch eich enaid. Mae gennych hefyd gefnogaeth angylaidd gyffredinol, eu cariad, heddwch di-ben-draw a Goleuni.

Felly, y rhif 1444 yw dirgryniad lluosog y negeseuon hyn. Pan fyddwch chi'n ei gweld hi, fe'ch gwahoddir i agor i arweiniad angylaidd, llif ton nerthol o gariad a Goleuni, heddwch a digonedd. Byddwch yn derbyn popeth sydd ei angen arnoch i gyflawni cenhadaeth uchaf y galon. Trwy'r rhif hwn, mae'r angylion yn gofyn ichi roi'r gorau i boeni am arian a rhoi'r gorau i dynnu sylw at y materion sy'n codi oherwydd byddwch yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch ac yn goresgyn pob rhwystr. Does ond angen i chi ymddiried yn eich arweiniad mewnol a chymorth y bydysawd. Ymddiriedolaeth yw'r allwedd i lwyddiant!

Gadewch inni ddychwelyd at y rhif 144, sydd ag arwyddocâd Beiblaidd mawr. Yr wyf yn gysylltiedig â phrophwydoliaeth St. John tua 144 o bobl ddewisol, yr hyn a elwir yn rhai seliedig, a fydd yn sicr yn cael eu hachub ac a fydd yn enghreifftiau o sancteiddrwydd i eraill, a chyda dyfodiad 000 negeswyr goleuni a ddisgrifir yn llyfr y Datguddiad, a fydd yn goresgyn y tywyllwch y Llu, sydd am ddod â'r byd i ben. Mae'r rhan fwyaf o negeswyr golau eisoes ar yr awyren gorfforol ac yn paratoi i gyflawni eu tynged ddwyfol ar y Ddaear. Mae pobl sy'n cael eu galw i achub y blaned yn dod yn actif yn araf ac mae'n rhaid iddynt dderbyn eu cenhadaeth, ac am y rheswm hwn y daethant i'r byd hwn. Felly, os gwelwch ddilyniant ailadroddus o rifau 144 a 000, gofynnwch i'r Angylion am eich cenhadaeth mewn bywyd a gofynnwch am arweiniad gan unrhyw fodau dirgrynol uchel sy'n garedig wrthych.ddaear newydd

Gwyddom hefyd o wybodaeth a gafwyd o drosglwyddiadau amrywiol gan fodau uwch mai niferoedd â dirgryniadau dimensiwn uwch yw'r rhain y bydd y Ddaear Newydd yn cael ei hadeiladu arnynt. Er gwaethaf y ffaith ein bod yn sôn am ysbrydolrwydd, adlewyrchir pob deddf cosmig mewn mathemateg. Adeiladwyd ein byd ar seiliau mathemateg, ond dyma oedd seiliau dimensiwn is. Tra ar yr awyren ffisegol efallai y byddwn yn aros mewn byd o ddirgryniadau is, rydym eisoes yn dechrau teimlo, o leiaf rhai ohonom, ddirgryniadau'r Byd Newydd.

Mewn byd sy'n dirgrynu'n fawr, bydd rhyddid, iechyd, cariad, golau a digonedd yn dod yn fara beunyddiol i chi. Yn hwyr neu'n hwyrach, byddwn yn cael ein rhyddhau o raglenni heneiddio, teimladau o analluedd corfforol, gwendid, a bydd ein cyrff yn dod yn drosglwyddyddion dwyfol o ddirgryniadau uwch. Yn y dyfodol agos, gallwn hefyd ddisgwyl ysbrydoliaeth a gwybodaeth am dechnolegau newydd a fydd hefyd yn ein helpu i ofalu am ein corff fel ei fod yn aros yn rhydd o afiechydon a chyfyngiadau am gyfnod hirach. Mae’r foment hon yn agosáu, a bydd y Blaned Newydd yn cael ei hadeiladu ynghyd â bodau eraill a fydd, ar yr adeg iawn, yn galw’r bobl a ddewiswyd i mewn i wasanaeth ac yn datblygu eu potensial uchaf.

Proffwydoliaeth y Gweithwyr Ysgafn a'i Chysylltiad â Rhifau 1440 & 144

Cadwch eich llygaid, eich clustiau a'ch calonnau ar agor.

Arunika