» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ pili pala

Ystyr tatŵ pili pala

Mewn celf tatŵ, mae yna lawer o symbolau sydd ag ystyr dwfn, amwys ac weithiau hyd yn oed yn groes i'w gilydd.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu mwy am un ohonynt, yn diffinio ystyr tatŵ pili pala a rôl y ddelwedd hon yn niwylliant a bywyd ein cyndeidiau.

Ystyr tatŵ pili pala

Hanes symbolaeth canrifoedd oed

Mae'r symbol pili pala wedi bod ac yn parhau i fod yn boblogaidd yn niwylliant a chelf llawer o genhedloedd. Mae'n debyg y bydd ysgafnder, harddwch, aflonyddwch a thawelwch y pryfed hyn bob amser yn swyno pobl o unrhyw ryw ac oedran.

Fodd bynnag, peidiwch â meddwl bod ystyr delwedd glöyn byw mor banal a syml. Mewn rhai gwledydd, roedd y greadigaeth hyfryd hon o natur i fod i ddod yn rhywbeth llawer mwy arwyddocaol na gwrthrych hoffter yn unig.

Traddodiad Aztec

Credai llwythau hynafol yr Aztecs fod eneidiau rhyfelwyr a syrthiodd mewn brwydr a mamau yn galaru amdanynt yn troi'n ieir bach yr haf hardd heb bwysau sy'n cael eu cludo i ffwrdd i'r nefoedd i chwilio am gysur a llonyddwch.

O'r lindysyn i'r glöyn byw

Roedd cysylltiad annatod rhwng yr arfer o mummification ymhlith yr hen Eifftiaid a'r broses o fetamorffosis gloÿnnod byw. Mae trosglwyddiad anhygoel pryf o un wladwriaeth i'r llall, ynghyd â chyfres o newidiadau gwyrthiol, wedi dod yn gysylltiedig â chamau trawsnewid dynol.

Yn cael ei eni ac yn byw bywyd daearol, mae person, fel petai, yng nghyfnod lindysyn, yn hiraethu am foddhad anghenion cnawdol yn unig.

Yn ei henaint, yn ystod y cyfnod o gwywo cragen y corff, mae'n paratoi ar gyfer aileni ac yn troi'n chwiler - cocŵn nondescript sy'n amddiffyn y byd mewnol bregus.

Ac ar ôl marwolaeth, mae'r enaid dynol yn cael ei ryddhau o lyffetheiriau corfforol, yn dod yn löyn byw hardd ac yn hedfan i fyd newydd.

Symbol cariad yn yr Ymerodraeth Nefol

I bobl China, y creaduriaid hardd hyn oedd personoli hwyl, digymelldeb, cariad a bywyd di-hid. Ond ar yr un pryd, mae'r ddelwedd pâr o löyn byw gyda blodau yn symbol o gariad at ei gilydd, teyrngarwch a chytgord.

Enw da amwys

Yng Ngwlad yr Haul sy'n Codi, mae gwyfynod hardd, llachar wedi dod yn ymgorfforiad o ras, gras, benyweidd-dra. Ond, ar ben hynny, dros amser, roedden nhw'n symbol o geisha. Efallai bod y ffaith hon wedi dylanwadu ar ystyr tatŵ pili pala merch yn y cyfnod modern, sef gwamalrwydd, hygyrchedd a gwamalrwydd mewn materion cariad.

Cof am anwyliaid

I Fecsicaniaid, mae delwedd glöyn byw wedi symboleiddio cof pobl ymadawedig a pherthnasau yn agos at eu calonnau, eu heneidiau pur, a adawodd bryderon, gwagedd a phryderon bydol.

Traddodiadau crefyddol

O ran crefydd, mewn Cristnogaeth, roedd y creaduriaid gosgeiddig hyn yn personoli atgyfodiad a gras dwyfol. Ond yn ôl cred yr hen Slafiaid, gallai gwrach dywyll droi’n löyn byw, felly roedd pryfed diniwed yn cael eu hystyried yn harbwyr galar, salwch a marwolaeth.

Ystyr tatŵ pili pala

Ystyron modern tatŵ pili pala

Mae ystyr tatŵ pili pala yn dibynnu i raddau helaeth ar ba ystyr y bydd y perchennog yn ei roi ynddo. Dyma un o'r ychydig ddelweddau sy'n cael ei ystyried yn fenywaidd yn unig. Yn wir, anaml y bydd dynion yn dewis brasluniau gyda phryfed o'r fath drostynt eu hunain. Fodd bynnag, weithiau gellir dod o hyd i ieir bach yr haf ar gyrff dynion, er enghraifft, fel cydran o fotiffau Celtaidd neu baentiad ar raddfa fawr gydag elfennau o fywyd gwyllt.

Felly, beth mae tatŵ glöyn byw merch yn ei olygu:

  1. Cytgord, aruchelrwydd, cydbwysedd... Dyma ystyr tatŵ glöyn byw benywaidd gydag adenydd cymesur wedi'i wasgaru. Mae lluniad o'r fath yn fwyaf addas ar gyfer unigolion sy'n ymwneud â hunan-wybodaeth, hunanddatblygiad, sydd â diddordeb efallai mewn athroniaeth, seicoleg neu'r gwyddorau naturiol. Gallwch ei osod, er enghraifft, ar y cefn, ar y gwddf neu ar y fraich.
  2. Cariad a thynerwch... Ar gyfer merched sy'n breuddwydio am wybod holl swyn cariad at ei gilydd, ymddiriedaeth ddiderfyn a chyd-ddealltwriaeth, bydd tatŵ pili pala bach wedi'i leoli ar yr arddwrn, ar y glun, ar y goes neu ar y frest yn ddefnyddiol iawn.
  3. Bod yn agored, didwylledd, digymelldeb... Mae tatŵ pili pala lliw ar unrhyw ran o'r corff yn berffaith ar gyfer cynrychiolydd benywaidd rhyfeddol, agored i gyfathrebu a rhwydd. Bydd hi'n bendant yn ychwanegu croen at y ddelwedd ac yn pwysleisio nodweddion cymeriad.
  4. Syched am ryddid, ieuenctid meddwl... Bydd delwedd glöyn byw ar lafn ysgwydd yn gwahaniaethu person sy'n caru rhyddid oddi wrth y dorf, sy'n ymdrechu i fod yn annibynnol, yn rhydd o unrhyw fath o hualau ac atodiadau, wrth ei fodd yn teithio, antur a chydnabod newydd.
  5. Byw er pleser... Efallai y bydd merched y mae'n well ganddyn nhw gymryd o fywyd i'r eithaf, poeth-dymherus ac yn barod i blymio i mewn i deimladau, heb wastraffu amser ar gyfer myfyrdodau, amheuon a dyfalu, yn dewis patrwm llachar a bachog o wyfyn ar y cefn isaf, ymlaen y stumog, ar yr offeiriad neu ar y ffêr.
  6. meddwl creadigol - i artistiaid, dawnswyr, steilwyr, cynrychiolwyr y diwydiant harddwch, oherwydd mae'r pryfyn hwn wedi bod yn gysylltiedig â phopeth hardd, ysgafn a lliwgar ers amser maith.

Ystyr tatŵ pili pala

Arddulliau a syniadau ar gyfer delwedd glöyn byw

Tatŵs yn arddull realaeth a hyperrealiaeth, a wnaed gan arlunydd proffesiynol, profiadol a all swyno unrhyw un sy'n eu gweld. Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn awgrymu'r ddelwedd mor agos â phosibl i'r gwreiddiol. Mewn realaeth, maent yn creu campweithiau go iawn o gelf fodern. A'r rhai mwyaf trawiadol yw'r lluniadau tri dimensiwn. Wrth edrych ar datŵ glöyn byw mewn 3D, gellir ei ddrysu'n hawdd â phryfed go iawn, oherwydd mae'r technolegau modern a'r dulliau darlunio a ddefnyddir gan artistiaid yn gwneud i'r tatŵ “anadlu” a “byw” ar y corff dynol.

Bydd llun dyfrlliw o löyn byw yn edrych yn wych ar y croen. Bydd y cyfuchliniau teneuaf, bron yn ganfyddadwy, strôc diofal, smudges a sblasio anhrefnus sy'n gynhenid ​​i'r cyfeiriad hwn yn gwneud y llun yn wreiddiol, yn llachar ac yn wych. A bydd trawsnewidiadau lliw llyfn, meddal yn ychwanegu ysgafnder, tynerwch a diffyg pwysau i'r tatŵ.

Gall addurnol fod yn arddull arall sy'n addas ar gyfer darlunio gloÿnnod byw. Mae'r arddull hon yn rhagdybio llinellau clir a chymesuredd y patrwm a grëwyd. Mae tatŵs i'r cyfeiriad hwn yn eithaf anodd i'w perfformio, ond ar yr un pryd maent yn edrych yn ddiddorol a dirgel iawn. Yn ogystal, gall dyluniadau addurnol gyfuno elfennau a wneir mewn sawl arddull ar yr un pryd, er enghraifft, gwaith llin, dotwaith neu lwyth.

Llun o datŵ glöyn byw ar ei ben

Llun o datŵ glöyn byw ar y corff

Llun o datŵ pili pala wrth law

Llun o datŵ glöyn byw ar ei goes