» Ystyron tatŵ » Beth mae tatŵ gwn yn ei olygu?

Beth mae tatŵ gwn yn ei olygu?

Cynnwys:

Un tro, fe wnaeth dyfeisio drylliau newid cwrs digwyddiadau hanesyddol yn sylweddol. Rhoddodd ymddangosiad y pistolau cyntaf fantais sylweddol i'w perchnogion mewn brwydrau a rhyfeloedd.

Nawr mae'r arf yn chwarae rhan eithaf dadleuol ym mywyd cymdeithas, a dyna'r rheswm dros ei boblogrwydd yn niwylliant tatŵ, mae'n debyg. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar rai ffeithiau diddorol o hanes ac yn darganfod pa arwyddocâd y mae'r tatŵ gwn wedi'i gaffael yng nghylch cariadon tatŵ.

Ystyr tatŵs pistol

Mae'n debyg bod tatŵs pistol ar ferched mor gyffredin ag ar ddynion, oherwydd mae'r mathau hyn o frasluniau yr un mor addas ar gyfer y ddau ryw. Yr unig wahaniaeth yw yn arddull y ddelwedd ac ym mha ystyr y mae ei pherchennog yn ei roi yn y llun.

Beth yw arwyddocâd y tatŵ gwn mewn celf tatŵ fodern?

Gêm beryglus

Mae tatŵ pistol yn golygu nad yw ei berchennog yn barod i gyfaddawdu gyda'r awdurdodau a'r gymdeithas. Mae person o'r fath eisiau cymryd popeth o fywyd, waeth beth yw'r sylfeini, y rheolau, ac weithiau hyd yn oed y gyfraith. Nid yw cludwyr llun o'r fath yn dwp o gwbl, na. Mae eu galluoedd meddyliol rhyfeddol a'u chwant am ddadansoddi'r hyn sy'n digwydd yn achosi dryswch ac atgasedd mewn perthynas â'r gorchmynion a'r arferion, nad ydynt, yn eu barn hwy, yn cyfateb i'r gwir hanfod ddynol.

Gor-hyder

Mae tatŵau pistol bach, er enghraifft, delweddau ar y gwddf, yn gweithredu fel math o talisman ar gyfer unigolion hunanhyderus a hunanhyderus, fel petai, yn atgoffa bod cludwr y llun hwn yn gwybod beth mae'n ei ddweud a'i wneud, mae'n barod i amddiffyn ei safle i'r olaf.

Annibyniaeth

Gan sylwi bod gan rywun datŵ llawddryll ar ei fraich, gallwch chi dybio’n ddiogel fod hwn yn berson hunangynhaliol ac annibynnol sydd wedi arfer cyflawni popeth ar ei ben ei hun, heb drafferthu dod o hyd i gefnogaeth a chefnogaeth gan eraill.

Penderfyniad

Bydd tatŵ pistol ar goes neu ran arall o'r corff yn dweud am ddi-ofn a phenderfyniad ei berchennog. Ac os bydd angen llosgi pontydd neu dynnu'r sbardun ar foment dyngedfennol, gwnewch yn siŵr - fe wnaiff hynny.

Gallu hunan-amddiffyn

Mae ystyr tatŵ llawddryll (pistol) hyd yn oed yn fwy perthnasol i ferched. I'r rhai sy'n dal i feddwl bod cynrychiolwyr yr hyn a elwir yn “rhyw wannach” er mwyn amddiffyn eu hunain yn cael eu gorfodi i droi at gymorth allanol, bydd lluniad o'r fath yn dod yn ddangosydd clir o'r gallu i amddiffyn eu hunain a'u diddordebau ar eu pennau eu hunain. ar ben hynny, nid yn unig yn yr gorfforol, ond hefyd yn agwedd ysbrydol bywyd.

Mae pŵer yn caru ac yn ysbryd

Nid yw dynodiad gwn tatŵ yn cyfeirio cymaint at nodweddion corfforol person ag at y byd mewnol a natur ei wisgwr. Felly, gan ddatgelu ystyr tatŵ pistol ar y fraich neu ar unrhyw ran arall o'r corff, gallwn ddweud bod gan y sawl sydd wedi dewis llun o'r fath gryfder mewnol digonol, wedi'i gaffael, efallai, yn y frwydr am ei fywyd neu'r llesiant pobl sy'n agos ato.

Di-ofn

Efallai y bydd tatŵ llawddryll, yr ydym yn ystyried ei ystyr, hefyd yn arwydd o ddewrder ei berchennog. Weithiau mae pobl nad ydyn nhw'n gwybod ofn yn gallu cyflawni gweithredoedd arwrol gwych, anhygoel, hyd yn oed.

Lleiniau a datrysiadau arddull diddorol

Mae tatŵs gwn gwrywaidd fel arfer yn darlunio modelau bywyd go iawn o arfau gyda'u nodweddion nodweddiadol. Yn y rhan fwyaf o achosion, cânt eu creu mewn unlliw, yn eithaf trawiadol o ran maint, gydag elfennau, manylion a chyfuchliniau wedi'u holrhain yn dda. Realaeth yw'r arddull berffaith ar gyfer brasluniau o'r fath. Bydd meistr sydd wedi deall holl gynildeb gwaith i'r cyfeiriad hwn yn gallu trosglwyddo i'r croen adlewyrchiadau metel, nodweddion strwythurol, y naws lleiaf a nodweddion unigryw arf go iawn.

Mae gan gynrychiolwyr y rhyw gryfach luniau o bistol ar eu bol, sy'n ymddangos fel petai wedi'i guddio y tu ôl i wregys, ac os yw'r tatŵ yn cael ei wneud yn realistig iawn, yna pan welwch ei berchennog gyda torso noeth, efallai y byddech chi'n meddwl hynny nesaf at rydych chi'n berson sy'n cario dryll. Ar yr un rhan o'r corff, mae dynion yn aml yn tatŵio dau bistolau, sy'n cael eu darlunio'n gymesur i'w gilydd.

Gellir tynnu brasluniau menywod yn y cynlluniau lliw mwyaf anhygoel, mewn amrywiaeth o arddulliau ac mewn cyfansoddiad â delweddau eraill sy'n gweddu i'r ystyr. Mae tatŵ pistol a rhosyn arddull ysgol newydd yn ddatrysiad gwych i fenyw ddisglair, ddisglair a beiddgar. Bydd y lliwiau cyfoethog a'r cyfuchliniau du creisionllyd sy'n nodweddu'r arddull hon yn gwneud y ddelwedd yn fwy swmpus ac amlwg hyd yn oed o bell.

Fersiwn fenywaidd a gwreiddiol iawn - pistol ar y glun, wedi'i wneud mewn cyfuniad â garter les. Darlun o'r fath yw personoliad y syniad o "harddwch peryglus" ac mae'n dangos hyglyw, hunanhyder a chryfder cymeriad, sy'n cael eu cyfuno â swyn naturiol ac ymddangosiad hardd y gwisgwr.

Gyda llaw, mae'r pistol a ddarlunnir yn yr arddull dyfrlliw yn edrych yn lliwgar iawn ac yn anarferol braidd. Mae cyfansoddiad anhygoel amlinelliadau'r arf gyda rhwyddineb a rhwyddineb y dechneg dyfrlliw, gyda'i ymrwymiadau meddal, llinellau prin amlwg, strôc a sblasio diofal, yn gallu swyno a gwneud argraff ar unrhyw un sy'n gweld gwaith o'r fath.

Llun o datŵ gwn ar ei ben

Llun o datŵ gwn ar y corff

Llun o datŵ gwn wrth law

Llun o datŵ gwn ar ei goes