» Erthyglau » Masgiau tewychu gwallt

Masgiau tewychu gwallt

Mewn llawer o achosion mae masgiau ar gyfer tewychu a thewychu gwallt yn cynnwys cydrannau alcoholig, hufen sur, sy'n fodd i dewychu'r cyrlau. Ni fydd unrhyw fodd arall yn rhoi disgleirdeb cyfoethog iddynt, iechyd, fel y bydd meddyginiaethau gwerin naturiol yn ei wneud.

Maent wedi dod i lawr atom o bryd i'w gilydd, nid ydynt byth yn peidio â syfrdanu hanner gorau dynoliaeth â'u diniwed a'u heffaith ar ansawdd.

Argymhellion ar gyfer gofal priodol

Mae strwythur unigol pob organeb benodol yn dylanwadu ar strwythur y gwallt. Beth sy'n pennu harddwch, ysblander, ymddangosiad rhagorol y steil gwallt?

Mae ffactorau'n cael effaith uniongyrchol.

Gall eu diffyg, neu i'r gwrthwyneb, gor-ariannu effeithio'n sylweddol ar y corff, bydd systemau hanfodol y corff yn dechrau dioddef.

  • Bwyd sy'n llawn microfaethynnau. Dylid rhoi sylw i gynnwys calorïau'r cynnyrch. Mae cynhwysion llysieuol (letys, moron ffres, tomatos, ciwcymbrau, zucchini), grawnfwydydd (corn ffres, grawn gwenith, bran) yn berffaith.
    Mae'n ddefnyddiol newid eich diet gyda grawnfwydydd, cawliau llaeth. Peidiwch ag anghofio am fwydydd sy'n cynnwys haearn (sudd pomgranad a phomgranad, ceirios, afu).
    Mae ffrwythau sych (prŵns, bricyll sych), pob math o gnau yn effeithio'n bwrpasol ar organ benodol. Ni all un ddwyn i gof y cynnyrch dietegol gwerthfawr - pysgod, bwyd môr.

[tds_info]Rhaid i chi gael y stordy cyfan o fwyd yn eich oergell, ei gynnwys yn eich diet bob dydd.[/tds_info]

  • Fel yr wyneb, mae croen y pen yn gofyn am weithdrefnau lleithio a all adnewyddu, llenwi'r croen â maetholion sy'n rhoi bywyd (cyflyryddion-lleithyddion, a baratoir gartref yn seiliedig ar, er enghraifft, gynhyrchion llaeth; masgiau clai neu berlysiau).
  • Mae tylino bach o groen y pen o dan oruchwyliaeth arbenigwr yn actifadu llif y gwaed i'r celloedd, yn gwella cylchrediad y gwaed, yn twyllo prosesau.
  • Defnyddiwch gynhyrchion gofal gwallt nad ydyn nhw'n gallu niweidio'r gwreiddiau, y ffoliglau gwallt a'u hyd cyfan.
  • Dylid lliwio gyda chynhyrchion naturiol ysgafn sy'n addas ar gyfer eich math o wallt.
  • Cynnal hylendid personol trwy olchi llinynnau wrth iddynt fynd yn fudr.
Gofal gwallt. Sut i wneud gwallt yn fwy trwchus a llawnach.
Y rysáit symlaf a phrofedig

Cyfuniadau olew hanfodol

Mae gwallt cryf a thrwchus yn rhoi cyfaint da i'r steil gwallt. Mae masgiau ar gyfer eu tewychu, eu dwysedd gartref yn dda oherwydd gallwch ddod o hyd i rysáit da, heb ruthro yn unman, paratoi'ch hun mewn amgylchedd cartref tawel, arsylwi ar y rysáit, a chyflawni'r camau angenrheidiol.

Defnyddiwch fasgiau yn seiliedig ar olewau naturiol unwaith yr wythnos am 1 mis. Dylid eu rhoi ar linynnau llaith, glân - bydd hyn yn cyflymu'r effaith.

Ylang-ylang ar gyfer pennau hollt

Mae'r cyfansoddiad yn maethu ac yn lleithio pennau sych sydd wedi colli eu golwg dda.

Mwgwd gwallt yn aildyfu ac yn cyflymu

Mwgwd sy'n arbed o'r broblem o syrthio allan

Yn adfer ffoliglau gwallt, yn gweithredu fel atgyweiriwr ysgafn.

Lamineiddio gelatin trwy weithredu ar bob gwallt

Gyda lleithydd aerdymheru.
Toddwch gelatin mewn dŵr cynnes. Trowch nes bod y cyfansoddiad yn homogenaidd. Ychwanegwch lwyaid o gyflyrydd. Gwneud cais i wallt. Inswleiddio. Daliwch am 20 munud. Golchwch i ffwrdd â dŵr rhedeg.

Gyda melynwy wy cyw iâr.
Cymysgwch y gelatin wedi'i baratoi (hydoddi mewn dŵr) â melynwy wy cyw iâr. Ychwanegwch sudd oren, tangerîn, calch neu lemwn yn raddol i'r gymysgedd sy'n deillio o hyn. Gadewch ef ar eich pen am 40 munud. Rinsiwch i ffwrdd yn drylwyr.

Cyfansoddiad y mwgwd o'r cynhwysion sydd ar gael

Mwgwd llysieuol Noble gyda dyfyniad burdock

Cymysgwch sudd burdock neu olew burdock gyda mêl hylifol.

Gwnewch gais i'r pen am ychydig oriau.
Mae gan y gymysgedd eiddo adferol a glanhau rhagorol.

Mwgwd protein yn seiliedig ar gynnyrch kefir

Mae protein gydag ychwanegu dŵr cynnes, siwgr wedi'i falu ac unrhyw gynnyrch llaeth (iogwrt, kefir, hufen sur) yn gweithio mewn ffordd anhygoel.

Rydyn ni'n ei gadw am 45 munud, ei olchi i ffwrdd.

Henna - datrysiad lliw naturiol ysgafn

Arllwyswch hanner gwydraid o bowdr henna gyda dŵr wedi'i ferwi.
Ychwanegwch melynwy, rhywfaint o rwbio alcohol a llwy fwrdd o'r olew sy'n gweithio orau i'ch gwallt.

Gadewch i'r offeren fragu.
Dosbarthwch mewn llinynnau.

Gwnewch y masgiau hyn gartref. Bydd hyn yn ennyn cryn ddiddordeb, yn dod â budd mawr, ac yn arallgyfeirio eich hamdden gartref!

Rysáit henna cyllidebol ac effeithiol

Er mwyn cadw'ch gwallt yn iach, yn drwchus, dyma rysáit arall, oherwydd mae trwch yn chwarae'r rôl gyntaf a'r brif rôl.

Wrth gwrs, mae'n bwysig na allwch ddadlau â genynnau, ond mae gwella cyflwr cyrlau gwan yn dasg ddichonadwy. Mae yna lawer o ryseitiau diddorol, mae yna ffefrynnau hyd yn oed, fe wnaethon ni geisio tynnu sylw at y rhai gorau.

Gallwch chi newid rhai cydrannau, llunio'ch ryseitiau eich hun. Hyd yn hyn, yr opsiynau mwyaf optimaidd ar gyfer cyfuno gwahanol gynhyrchion yw.

[tds_council]Bydd gwallt maethlon a lleithio sych, brau yn amlwg ar ôl y cais cyntaf.
[/tds_cyngor]

Rysáit mêl a llaeth

Cynhwysion: 2 lwy fwrdd o fêl, cymysgu â llaeth, nes bod y mêl yn dirlawn yn llwyr â llaeth.

Cais: Rhowch y gymysgedd yn gyfartal ar hyd y darn cyfan, yna gorchuddiwch y pen â polyethylen, ei lapio â thywel.

Rydyn ni'n aros tua hanner awr, ac ar ôl hynny rydyn ni'n golchi'r gymysgedd â dŵr cynnes gan ddefnyddio siampŵ.

i'r rhai sy'n caru bara, gellir ei ddefnyddio yn rysáit twf gwallt - wrth gwrs mae du yn well.
Mae gennym lawer o ryseitiau diddorol.

Mwgwd tewychu olew-seiliedig ar gyfer cyrlau melyn

Olew baich yw'r ateb gorau ar gyfer gwallt maethlon wedi'i wanhau gan ddylanwadau thermol a chemegol.

Cynhwysion: Ychydig lwy fwrdd o olew burdock, ychwanegwch fitaminau hylif E ac A.

Cais: Rydyn ni'n defnyddio'r gymysgedd sy'n deillio ohono ar hyd y darn cyfan, yn enwedig ar y pennau, gan fod angen maeth a lleithder toreithiog arnyn nhw. Rydyn ni'n ei adael trwy'r nos, yn y bore rydyn ni'n ei olchi i ffwrdd gyda siampŵ, balm, yn barod y bydd yn rhaid golchi'r pen o leiaf 3 gwaith.

Mae'r masgiau hyn, yn ogystal â gwelliant gweladwy yn eu cyflwr, yn maethu'r gwallt o'r tu mewn.

Ar ôl sawl mis o weithdrefnau o'r fath, byddwch yn gallu brolio o gyfaint a thrwch, pob lwc yn eich arbrofion gyda chynhyrchion amrywiol. Dilynwch ein cyngor.