» Erthyglau » Creatine kinase - sut i leihau ei lefel?

Creatine kinase - sut i leihau ei lefel?

Er ei fod yn angenrheidiol ar gyfer gweithrediad priodol y corff, gall lefelau uchel o creatine kinase fod yn arwydd o lawer o broblemau iechyd, sy'n ymwneud yn bennaf â'r system gyhyrysgerbydol. Sut i wirio a yw'r lefel kinase yn gywir a'i ostwng os yw'n annormal?

Lefelau uchel o creatine kinase - beth mae'n ei olygu?

Hefyd, edrychwch i weld beth yw syndrom sioc wenwynig.

Beth yw creatine kinase? Mae Creatine kinase yn normal

Mae Creatine kinase (CPK) yn ensym a geir mewn cyhyr ysgerbydol, yr ymennydd, a'r galon. Mewn person iach, dylai ei lefel amrywio rhwng 24-170 IU / l (menywod) a 24-195 IU / l (dynion). Rôl yr ensym yw lleihau phosphocreatine, cyfansoddyn sy'n darparu storfa ynni. Er bod y kinase yn hanfodol, mae'n bwysig gwybod mai ychydig iawn ohono sydd ei angen ar y corff dynol.

Sefyllfa frawychus yw gwyriadau oddi wrth norm y lefel kinase. Gall lefelau uchel o creatine kinase ddangos llid, difrod cyhyrau, neu wenwyno. Penderfynir lefel yr ensymau yn yr achosion canlynol:

 • difrod myocardaidd (er enghraifft, ar ôl trawiad ar y galon),
 • difrod cyhyrau ysgerbydol
 • gwenwyno gyda rhai cyffuriau,
 • gwenwyn carbon monocsid.

Sut i wirio lefel creatine kinase?

I wirio lefel creatine kinase, mae'n ddigon gwneud prawf gwaed labordy o wythïen. Rhaid i chi fod ar stumog wag i gasglu. Mae profion Creatine kinase yn rhad - tua 12.

Mwy o creatine kinase. Beth mae hyn yn ei olygu?

Dylai lefel kinase uchel ysgogi diagnosis pellach o dan oruchwyliaeth arbenigol. Gall fod yn arwydd o broblemau iechyd amrywiol, gan gynnwys:

 • trawiad ar y galon
 • gwenwyn carbon monocsid,
 • emboledd ysgyfeiniol
 • epilepsi,
 • isthyroidedd
 • neoplasmau,
 • Strôc.

Ar ben hynny, gall lefel uchel o creatine kinase ymddangos o ganlyniad i gymryd cyffuriau niwroleptig, anafiadau, neu ymdrech gorfforol rhy ddwys.

Fel y gallwch weld, mae'r ystod o broblemau y gall lefel uchel o creatine kinase eich rhybuddio yn eithaf eang. Am y rheswm hwn, ni ddylech wneud diagnosis eich hun - dim ond canllaw a man cychwyn ar gyfer profion manylach yw profion kinase.

Lefel creatine kinase rhy isel

Gall lefel kinase rhy isel ddangos niwed i'r afu neu arthritis gwynegol.

Lefelau uchel o creatine kinase mewn athletwyr

Ar gyfer athletwyr, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â hyfforddiant cryfder, gall lefelau creatine kinase ychydig yn uwch fod yn normal. Gydag ymdrech gorfforol ddwys, micro-niwed i'r cyhyrau, y mae eu celloedd yn mynd i mewn i'r llif gwaed. Po fwyaf blinedig yw'r ymarfer, yr uchaf yw lefel creatine kinase. Mae meddygon yn pwysleisio na ddylai kinase fod yn uwch na'r lefel o 400 IU / l mewn athletwyr amatur.

Pa ymarferion sy'n cynyddu kinase? Gwelwyd bod y broblem hon yn effeithio ar bobl sy'n gwneud ymarfer corff y tu hwnt i'w gallu, yn osgoi cynhesu ac yn gwneud ymarfer corff yn rhy aml.

Creatine kinase - sut i ostwng?

Dylai pobl egnïol sydd â lefelau uchel o creatine kinase ofalu eu bod yn hyfforddi ar ddwysedd sy'n briodol i'w galluoedd presennol. Dylech hefyd gynllunio ar gyfer cyfnod gorffwys tra bod eich cyhyrau'n gwella. Os yw'r kinase uchel yn ganlyniad afiechyd, gwenwyno, neu feddyginiaeth, bydd y driniaeth gywir yn caniatáu ichi addasu ei lefel.